ANBI

Stichting Voor Altijd heeft een ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst. Deze ANBI status moet nog verleend worden. Wanneer dit gebeurd kan deze met terugwerkende kracht worden toegekend. Het beleid van stichting Voor Altijd is volledig in lijn met de vereisten voor een ANBI. Transparantie is daarbij uiterst belangrijk. Opgehaalde sponsorgelden door evenementen zullen voor 100% ten goede komen voor onderzoek naar hersentumoren. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de kenmerken van stichting Voor Altijd zoals onze doelstellingen en ons beleid.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Voor Altijd wordt gevormd door minimaal een voorzitter en een penningmeester. Wij streven naar een bestuur met een oneven aantal, bestaande uit minimaal 5 personen.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende 5 personen:

  • Sharon Brinkman-Sanderman – voorzitter (sinds 2020)
  • Niels Voortman – penningmeester (sinds 2020)
  • Iwan Goorden – secretaris (sinds 2020)
  • Andries Zomer – bestuurslid (sinds 2020)
  • Jorrick Brinkman – bestuurslid (sinds 2020)

Het beleidsplan

Visie: Stichting Voor Altijd wil graag dat in de toekomst hersentumoren te genezen zijn en wanhoop plaats maakt voor hoop.
Missie: Door middel van evenementen op micro- en macroniveau wil stichting Voor Altijd onderzoek naar hersentumoren promoten en hier meer aandacht voor genereren.

De verschillende evenementen die georganiseerd of ondersteund worden door stichting Voor Altijd, staan vermeld op de pagina evenementen.

Ambities

Het is de ambitie van stichting Voor Altijd om binnen 2 jaar een stabiel evenement in het buitenland te organiseren (zoals Tour de Sharon) zodat via deze evenementen geld wordt ingezameld voor onderzoek naar hersentumoren en er meer aandacht gegenereerd wordt wat betreft dit onderwerp.
Het is de ambitie van stichting Voor Altijd om verslaglegging te doen van al haar georganiseerde evenementen. Zij het in de vorm van een aftermovie of blog via de website of berichten via de social media kanalen.
Het is de ambitie van stichting Voor Altijd om niet alleen evenementen te organiseren die als doel hebben zoveel mogelijk geld op te halen, maar ook evenementen te organiseren waarbij informatievoorziening/voorlichting als doel centraal staat.

Stappenplan

Stichting Voor Altijd organiseert per jaar minimaal 1 groot evenement waarmee zoveel mogelijk geld wordt opgehaald dat volledig ten goede dient te komen voor onderzoek naar hersentumoren c.q. andere vormen van kanker.
Voor deze evenementen wordt reclame gemaakt via de socials van de stichting en wordt getracht saamhorigheid en grote betrokkenheid te creëren.
Van evenementen die plaats hebben gevonden worden foto’s c.q. films gemaakt waardoor de evenementen kunnen worden herbeleeft. Daarnaast kan dit gebruikt worden als promo-materiaal voor aankomende evenementen. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy wet.
Na elk evenement wordt er een verslag geschreven op de website van stichting Voor Altijd.
Stichting Voor Altijd blijft innoveren en probeert middels brainstormsessies nieuwe ideeën op te doen.
Deze nieuwe ideeën worden in de praktijk gebracht.
Andere nieuwe initiatieven worden gestimuleerd door hier reclame voor te maken via de socials en via de website.

Verwijzing jaarrekening

Op deze plaats zal in het nieuwe kalenderjaar (2021) de verwijzing naar de jaarrekening geplaatst worden.

Het beloningsbeleid

Stichting Voor Altijd beloont haar bestuurders niet voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten, maar hiervan maakt geen van de zittende bestuurders gebruik waar het gaat om kosten voor eten, drinken, reis- en verblijfskosten door het jaar heen. Stichting Voor Altijd heeft geen winstoogmerk. Onder ‘financiële verantwoording’ wordt uiteengezet hoe om wordt gegaan met mogelijke overschotten die bij de organisatie van het evenement kunnen ontstaan. Er zijn geen voornemens om bovenstaand beleid te wijzigen.

Financiële verantwoording

Het bestuur van de stichting is gezamenlijk bevoegd tot het doen van uitgaven. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquiditeitssaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient (zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.